تستر مدار ADD330


یافتن اتصال کوتاه، باز و بدنه به سرعت و به آسانی. این دستگاه برای شناسایی
و ردیابی سیم یا کابل بدون آسیب رساندن به عایق ساخته شده است ، شما تنها باید
بخش فرستنده را به مدار بپیوندید و به دنبال سیم با کمک بخش
آشکارساز بگردید. فرستنده و گیرنده موجود در این ابزار وجود دارد.
فراخور همۀ مدارهای DC تا 42V.
برای چک کردن اتصال کوتاه
جانمایی مدار باز
نشانه ولتاژ باتری