تستر مدار


برای آزمایش سیستم بی پیوند دوباره میان باتری خودرو و بخش های آزمایش شونده.
یافتن قطب و چگونگی مدار (کوتاه / باز).
راه اندازی کردن بخش های سازنده با جریان مثبت یا منفی بی جامپر.
تست تداوم مدار.
قرار دادن سیلندر گم.
اندازه گیری فرکانس از تنش بالا، پالس احتراق
با توجه به سرعت چرخش موتور می تواند محاسبه
فرکانس اندازه گیری شده است. تست ولتاژ مدار و خواندن ولتاژ خواهد بود. با نمایشگر ال سی دی