بالانسینگ ایستاده CEMB V 500


همچنین این دستگاه برای روتورهایی که باد رویشان تاثیر می گذارد، بسیار کاربرد دارد.