بالانسینگ ایستاده CEMB VTB 15 M


می توان ترزۀ این دستگاه را ویژۀ نیاز خریدار ساخت.