سامانۀ پایش فشار باد چرخ ها


سامانۀ پایش فشار باد چرخها (TPMS) یک سامانۀ الکترونیکی ساخته شده برای نگهبانی فشار هوای درون چرخ خودروهاست. TPMS گزارش زندۀ داده های فشار و گاهی دمای چرخ را به رانندۀ خودرو می دهد، که برای این کار می تواند از نمایشگر ویژۀ خود یا یکی از نمایشگر های درون اتاق خودرو بهره بگیرد. TPMS در دو گونۀ استاندارد کاربرد دارد: از آغاز روی خودرو گذاشته شده باشد یا دارندۀ خودرو خود این کار را انجام دهد.

 

آنچه این سامانه برای خودرو به ارمغان می آورد:

افزایش پایداری خودرو
کاهش کارکرد سوخت
افزایش ماندگاری تایر

بهبود کارکرد خودرو