ابزارهای پایش و آزمایش
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سنگین ابزارهای پایش و آزمایش
سامانۀ پایش فشار باد چرخ ها

برای آگاهی راننده از فشار باد چرخ ها
تستر مدار ADD330

برای یافتن اتصال کوتاه، پارگی سیم و پیوند با بدنه
تستر مدار

این دستگاه برای آزمایش سیستم الکتریکی خودرو در موتورهای 12 و 24 ولت است و برای صرفه جویی در زمان تست سیستم برق خودرو طراحی شده است.
مولتی متر ADD51

مولتی متر ویژۀ خودرو