ابزارهای پایش و آزمایش
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک ابزارهای پایش و آزمایش
آزمایشگر باتری ADD9630

برای خودروهای سواری
مولتی متر ADD51

ویژۀ سواری ها
تستر مدار ADD210

برای خودروهای سواری و سنگین
تستر شمع ADD770

برای آزمایش تندرستی شمع سواری ها
تستر مدار ADD330

برای یافتن قطعی و اتصال کوتاه در مدتر خودرو
سامانۀ پایش فشار باد چرخ ها

برای آگاهی راننده از فشار باد چرخ ها به کار می رود