بهسازی خودکار
بالانس صنعتی /  (بالانسینگ ایستاده ( عمودی بهسازی خودکار
بالانسینگ ایستاده CEMB V 50/100 UFA

دارای سامانۀ خودکار باربرداری
بالانسینگ ایستاده CEMB V 50/100 UF-P

دارای سامانۀ خودکار برای باربرداری