بهسازی خودکار
بالانس صنعتی /  (بالانسینگ خوابیده (افقی بهسازی خودکار
بالانس خوابیده مدل Z300-TCI

برای روتورهای تا سنگینی 450 کیلوگرم