کارواش تونلی
شستشو و کارواش /  کارواش خودروهای سواری کارواش تونلی
کارواش تونلی کریست Contour technology

قابلیت شستشو تا 120 اتومبیل در یک ساعت