تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سنگین ساکشن و سیستم های روانکاری روغن
ساکشن روغن سنگین راسم ایتالیا

مکش و تخلیه روغن موتور خودرو های سنگین با مخزن شیشه ای و قیف