تست گاز
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک تست گاز
سوخت سنج کروتک QRO 401

سوخت سنج کروتک QRO 401 ساخت کره
سوخت سنج تکنوتست STARGAS898

سوخت سنج TecnoTest مدل STARGAS898 ساخت ایتالیا
سوخت سنج برین بی AGS 688

سوخت سنج برین بی AGS 688 ساخت ایتالیا
دود سنج QROTECH مدل OPA-102

کدری سنج ( دود سنج ) جهت اندازه گیری غلظت دود خودرو های دیزل مورد استفاده قرار می گیرد