اگزوز فن
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سنگین اگزوز فن
اگزوزفن فیلکارAC-125/10-com

اگزوز فن هوزریل قرقره ای ثابت دستی مکانیکی مخصوص اتوبوس و کامیون ساخت FILCAR ایتا لیا .