معاینه فنی خودروهای سواری
تجهیزات معاینه فنی /  معاینه فنی خودروهای سواری معاینه فنی خودروهای سواری
معاینه فنی خودروهای سواری پرزان صنعت

دستگاه تست سه گانه- سوخت سنج پنج گاز به همراه کابین و مانیتور- جک قیچی به همراه تست لقی- تستر نور چراغ
معاینه فنی خودروهای سواری

دستگاه تست سه گانه شامل تست انحراف چرخ، تست ترمز، تست سرعت و تست فرسایش می باشد.