بالانس صنعتی /  دستگاههای پرتابل_لرزش نگار و بالانسر دستگاههای پرتابل_لرزش نگار و بالانسر
بالانسر و نوسان نگار مدل CEMB N500

نوسان نگار دو کانال، بالانسر، آنالیزور، تندی سنج، با توانایی پیوند به کامپیوتر
بالانسر ونوسان نگار مدل CEMB N300

نوسان نگار دو کانال، بالانسر، آنالیزور، تندی سنج، با توانایی پیوند به کامپیوتر
بالانسر پرتابل N 600

نوسان نگار دو کانال، بالانسر